MotoNotice 1.4

Częste pytania

Wróć do listy stron


1. Jak cesja wygląda z punktu podatkowego?

Od 1 stycznia 2013 r. w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w art. 17a pkt 2 ustawy
CIT i art. 23a pkt 2 ustawy PIT została zawarta definicja o okresie umowy leasingu:
"Podstawowy okres umowy leasingu – rozumie się przez to czas oznaczony, na jaki została zawarta ta umowa, z
wyłączeniem czasu, na który może być przedłużona lub skrócona; w przypadku zmiany strony lub stron tej 
umowy podstawowy okres umowy uważa się za zachowany, jeżeli inne postanowienia umowy nie uległy zmianie"
 
Cesja nie wywoła negatywnych skutków dla jej stron pod warunkiem, że zostanie spełniony warunek, że w ramach cesji zmienia
się tylko i wyłącznie strona umowy. Tym samym podmiot, który przeją umowę leasingu ma prawo do rozliczania go na takich 
samych zasadach jak pierwotny leasingobiorca: do kosztów zalicza opłaty leasingowe.
 
2. Co z ubezpieczeniem ?
Ubezpieczenie jeżeli zostało zawarte przez dotychczasowego leasingobiorce w pakiecie w firmie leasingowej jest
możliwość, że przejdzie na nowego korzystającego jednak w każdej firmie może być to różnie traktowane dlatego zalecane 
jest przeczytanie o tym w OWU (ogólnych warunkach ubezpieczenia ) oraz dopytanie o szczegóły w firmie leasingowej.
 
3. Kiedy cesja jest przydatna? Co daje odstąpienie leasingu?
Nawet gdy transakcja cesji dla sprzedającego nie będzie korzystna finansowo pozwoli na w miarę szybkie i łatwe zakończenie
umowy przed wskazanym terminem jej zakończenia.
 
4. Kto może przejąć leasing?
Cesję leasingu może przejąć każdy na kogo wyrazi zgodę firma leasingowa. Finansujący sprawdzi kandydata do przejęcia umowy
pod względem wystąpienia możliwego ryzyka, wcześniejszą wiarygodność oraz ewentualnie zdolność kredytową.
Ważna uwaga!
Nie ma problemu z przekazaniem leasingu innej działającej firmie, problematyczne może okazać się 
aby leasing mogła przejąć osoba indywidualna, nieprowadząca żadnej działalności.
 
5. Kwestie podatkowe dla zbywającego oraz dla przejmującego leasing?  
Skutki podatkowe dla dotychczasowego leasingobiorcy 
Podczas gdy dotychczasowy korzystający odda swój leasing NIE musi dokonywać żadnych korekt w podatku, NIE musi niczego oddawać. 
Podatek od odstępnego - zbywający powinien wystawić fakturę VAT ponieważ sprzedaż praw majątkowych jest przychodem dotychczasowego
korzystającego przez co powstaje konieczność zapłacenia VAT-u (23%) od wartości odstępnego.
Skutki dla cesjonariusza ( przejmującego leasing)
Podatki PIT , CIT i VAT od rat leasingu przejętej umowy - Jeżeli umowa została przejęta w zgodzie z regulacjami z dnia 1 stycznia 
2013 roku. nowy leasingobiorca bez problemu może zaliczyć w koszty kolejne raty leasingu. VAT może odliczać w pełnej wysokości,
jeżeli jednak samochód osobowy używany jest służbowo i prywatnie w tedy należy stosować zasadę odliczenia 50% od raty.
Odstępne - nowy korzystający może odliczyć cały VAT od faktury za odstępne, nawet jeżeli jest to samochód osobowy. Odstępne
będzie również kosztem podatkowym u nowego leasingobiorcy.
 
6. Opłaty jakie składają się na koszt auta w cesji?
Na cenę auta składają się trzy elementy, które należy ze sobą zsumować jest to: odstępne, rata leasingowa, wykup samochodu.
Odstępne - jest to kwota, którą może lecz nie musi wyznaczyć dotychczasowy leasingobiorca za odstąpienie leasingu ( jest
to dla leasingobiorcy możliwość rekompensaty za dokonaną opłatę wstępną)
Raty leasingowe - kluczowe jest tutaj ile rat pozostało oraz w jakiej wysokości, te dwie wartości należy ze sobą przemnożyć.
Wykup samochodu - Zazwyczaj jest to 1% od wartości auta liczonej od wartości samochodu w momencie rozpoczęcia umowy leasingu
Jednak wartość wykupu nie zawsze wynosi 1% podlega ona indywidualnym ustaleniom dlatego zawsze należy sprawdzać wartość
tego parametru. 
Teoretycznie gdy umowa dobiegnie końca można oddać samochód firmie leasingowej, lub też właśnie wykupić je za ustaloną kwotę.
W kosztach jakie ponosi nowy leasingobiorca jest równiez opłata za możliwość dokonania cesji, którą należy wpłacić firmie
leasingowej kosz ten wyznaczany jest przez finansującego.
 
7. Czy raty po cesji mogą być wyższe ? 
Raty po przejęciu leasingu NIE mogą być wyższe,ponieważ cesja jest możliwa tylko wtedy, gdy żadne
warunki umowy nie ulegają zmianie. Nowy leasingobiorca przejmuje ustalone raty i kwoty do spłaty. Można natomiast
uzgodnić zmianę harmonogramu spłaty rat. 
 
8. Czy istnieje ryzyko, że dotychczasowy leasingobiorca nie spłacał rat i uregulowanie ich przejdzie na przejmującego leasing?
NIE ponieważ firma leasingowa nie dopuści do cesji leasingu dopóki dotychczasowy leasingobiorca nie ureguluje zaległych należności.
 
9. Cesja jakie formalności ?
Procedury w każdej firmie mogą być różne. Należy liczyć się z tym, że proces finalizacji transakcji w przypadku cesji trwa dłużej niż w przypadku sprzedaży. Aby rozpocząć cesję należy poinformować leasingodawcę o zamiarze odstąpienia leasingu, wypełnić wniosek, przedstawić firmę/osobę która chciałaby przejąć leasing. Następnie firma leasingowa sprawdza potencjalnego nowego korzystającego. Jeżeli weryfikacja przebiegnie pozytywnie uiszczana jest opłata dla firmy leasingowej za przejęcie cesji ( opłatę tę ponosi dotychczasowy lub nowy korzystający wysokość jej jest różna, ustalana przez firmę leasingową). Konieczne będzie również wypełnienie i podpisanie niezbędnych dokumentów oraz odesłanie do firmy. 
 

10. Jaki jest minimalny czas trwania umowy leasingu?

Minimalny czas trwania umowy można określić jako: 
- 24 miesiące dla leasingu operacyjnego (samochody osobowe i ciężarowe do 3,5t; maszyny budowalne) 
- 35 miesięcy dla leasingu operacyjnego (ciągniki siodłowe, naczepy, wózki widłowe, ciągniki rolnicze) 
- 35 miesięcy dla leasingu operacyjnego (większość maszyn i urządzeń przemysłowych) 

 

11. Czy można spłacić leasing wcześniej?

Wcześniejsza spłata leasingu jest możliwa przy zachowaniu minimalnego okresu dedykowanemu danemu przedmiotowi leasingu tj. (samochody osobowe, ciężarowe do 3,5t, maszyny budowlane – 24 miesiącach; ciągniki siodłowe, naczepy, wózki widłowe – 36 miesiącach).

Nie zachowując tych okresów, należy przedstawić wycenę od rzeczoznawcy i zakończenie umowy następuje po wskazanej w wycenie wartości rynkowej. Tę kwestię reguluje kodeks cywilny, art. 709.

12. Jakie są opcje zakończenia umowy leasingu?

Do wyboru jest kilka opcji, które są zapisane w umowie leasingu:

- można wykupić przedmiot na swoją firmę,

- można przedłużyć umowę na kolejny okres poprzez złożenie odpowiedniego wniosku,

- można zrezygnować z wykupu, po zakończeniu umowy korzystający jest zobowiązany do zwrotu pojazdu.

13. Windykacja przedmiotu leasingu, kiedy następuje?

Firma leasingowa ma wskazaną w umowie leasingu oraz zapisaną w Kodeksie cywilnym możliwość wypowiedzenia umowy, jeśli Leasingobiorca nie płaci rat leasingu. Wcześniej wysyła do Leasingobiorcy stosowne monity, wyznacza dodatkowy termin zapłaty a jak nie otrzyma wpłaty wypowiada umowę. Po wypowiedzeniu umowy przekazuje sprawę do windykacji, którą w większości przypadków zajmują się wyspecjalizowane zewnętrzne firmy windykacyjne.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Akceptuję
Facebook
Facebook